Karl Marx Monument – Chemnitz, Saxony, Germany.

Karl Marx Monument in Chemnitz – Saxony, Germany